« Späť

VYJADRENIE K ČLÁNKU "KONIEC FUTBALU V SPIŠSKOM BYSTROM?"

V novinách obce Spišské Bystré redigovaných Obcou pod názvom „Kubašský spravodaj“ č. 2. z júna 2020 bol na poslednej strane uverejnený článok (komentár) výkonného výboru OFK 1934 s nadpisom „Koniec futbalu v Spišskom Bystrom?“

Samotný text článku a v ňom uverejnené dezinformácie u mnohých našich farníkov vyvolali veľké pohoršenie a nepokoj. Kvôli vzniknutej situácii a naliehaniam zo strany farníkov, ktorí sa cítia byť poškodení na cti a povesti dobrého kresťana, ako Váš farár podávam toto vyjadrenie.

Zdieľam názor mnohých farníkov, že obsah článku je tendenčný, nepravdivý a vykazuje viaceré znaky nasvedčujúce tomu, že bol napísaný s úmyslom vyvolať nepokoj medzi ľuďmi. Možno aj s úmyslom poškodiť česť a povesť niektorých veriacich, členov Hospodárskej rady farnosti a predovšetkým duchovného správcu. Nehnuteľnosť - pozemok, na ktorý je nasmerovaný celý text uverejneného článku, bol (aj v roku 1953 za „komošov“ - veď to bola lúka, ani cesta cez Visovu nebola) a je vo výlučnom vlastníctve celého spoločenstva veriacich našej farnosti. Tento pozemok nikdy nebol a nie je v žiadnej dispozícii určitej skupiny jednotlivcov a/alebo funkcionárov, nevynímajúc zástupcov samosprávy, ktorí podľa názoru viacerých veriacich našej farnosti stoja v tieni celého uverejneného článku.

Samotný fakt, že niekto na danú vec má alebo môže mať iný pohľad a svojský názor, ešte nevytvára dostatočný základ pre legálne nenadobudnutie kompetencie a práva rozhodovať o veci, ktorá mu nepatrí do jeho vlastníctva.

Pravdou je, že zo strany Obce Spišské Bystré a poslancov obecného zastupiteľstva bola odmietnutá ponuka na užívanie nehnuteľnosti titulom nájmu. Nakoniec už počas prvej nájomnej zmluvy podpísanej na tri roky (2014 - 2017) sa malo vybudovať nové ihrisko a pozemok mal byť vrátený vlastníkovi - teda Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Spišské Bystré, nie dekanovi. Pravdou je aj to, že zo strany viacerých obyvateľov obce nám boli doručené sťažnosti, obsahom ktorých bolo sťažovanie sa na rušenie pokoja, neporiadok a nachádzanie infekčného odpadu... Veď im bolo povedané vtedajším vedením Obce, keď si kupovali pozemok na výstavbu rodinného domu: „v budúcnosti tu ihrisko nebude“. Odvtedy neprešli iba tri roky, či šesť, ale viac. V polovici januára 2014 bola to taktiež TV Markíza s redaktorom p.Tribulom, ktorý v reportáži pod názvom „Koniec futbalovému ihrisku v Spišskom Bystrom. Farár ich vyháňa“ povedal: „Futbalové ihrisko to má v podtatranskej obci spočítané“. Ak ma pamäť neklame, píše sa rok 2020. Nevyhovárajme sa, že do toho všetkého prišla koronakríza... že, Obec momentálne nemá peniaze kvôli už bežiacim investíciám v obci... Nehovorme a nešírme správy, že cirkev futbalistov nechce a rozpredať ihrisko na stavebné pozemky nemôže..., keď schválený prvotný územný plán sa už dávno nedodržal a teda porušil... A teraz si „ktosi“ zase čosi zmyslí a zase si ho pozmení... Nehrajme sa na mocipánov, či bohov...   

V súčasnosti, z podnetu daného zo strany Obce Spišské Bystré, prebieha „konanie“ o vyčlenenie plochy pozemkov, ktoré sú opäť vo vlastníctve farnosti, pre nový športový areál obce. Prečo zase od cirkvi? Prečo občania obce alebo členovia výkonného výboru OFK, ktorým tak veľmi záleží na futbale v obci neponúknu svoje pozemky? Nezavádzajme ľudí, verejnosť... A vôbec to už neprospeje dobrému menu obce Spišské Bystré!   

Ako štatutárny zástupca farnosti (farár) všetkých ubezpečujem, že svoje povinnosti vyplývajúce z úradu farára, medzi ktoré patrí aj starostlivosť o hmotné dobrá Cirkvi, som si vždy plnil v súlade s cirkevnoprávnymi predpismi, v poslušnosti voči svojmu ordinárovi a platnými zákonmi právneho poriadku Slovenskej republiky, všetko so zameraním na všeobecné dobro veriacich. Ako správca Božích tajomstiev a pastier Božieho ľudu Vás všetkých ubezpečujem, že celé toto "dianie" vkladám do Božích rúk a vyprosujem hojné požehnanie a milosť aj pre tých, ktorí z rôznych príčin nedokážu vytvárať a žiť v atmosfére pokoja a kresťanského spolunažívania.

 

Jozef Siska, farár Spišské Bystré                                                                                                                                                                                                                  

PS: Je na zváženie posúdiť do akej miery sú pravdivé slová textu uverejnené dole na konci Kubašského spravodaja: „Redakcia odmieta akékoľvek prejavy podporujúce rasovú, rodovú, etnickú, náboženskú či inú neznášanlivosť a nenávisť.“

 

Predchádzajúci