SVIATOSŤ KRSTU

Kódex kánonického práva o vysluhovaní sv. krstu hovorí: Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:

  • aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
  • aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod. (Kán. 868 – § 1)

Smernice pre veriacich farnosti – rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa:

  • Sviatosť krstu dieťaťa – sa bude  vysluhovať  vo  sv. omši, aby sa zvýraznilo rodinné spoločenstvo farnosti vždy 3.nedeľu v mesiaci. V odôvodnených prípadoch podľa osobnej dohody rodičov s kňazom. Pred krstom dieťaťa je však nutné absolvovať krstnú náuku. Po jej ukončení rodičia spolu s kňazom vyplnia žiadosť o krst dieťaťa /krstný lístok/, ostatné údaje ako napr. dátum narodenia a deň krstu dieťaťa sa dopíšu po oznámení o jeho narodení.
  • Krstné náuky v našej farnosti sa konajú  každé 2-3 mesiace. Je potrebné, aby sa ich zúčastnili /rodičia+krstní rodičia/, ktorí požiadajú o vyslúženie sv. krstu pre svoje dieťa v našej farnosti. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu sa zúčastniť krstnej náuky vo svojej farnosti a vyžiadajú si od kňaza potvrdenie o jej absolvovaní.  Krstnú náuku je možné absolvovať už pred narodením dieťaťa. Aktuálne dátumy krstných náuk sú vždy zverejnené v  sekcií farské oznamy - týždenný program. Následne po narodení dieťaťa príde jeden z rodičov na Farský úrad s rodným listom dieťaťa a upresní sa termín udelenia sv. krstu.
  • Krstní rodičia majú mať 16 rokov, prijaté iniciačné sviatosti, nesmú byť postihnutí cirkevným trestom, a ak vedú spoločný život, majú žiť v sviatostnom manželstve.

Okrem vyššie uvedeného čas a miesto vysluhovania sv. krstu:

  • v nebezpečenstve smrti dieťaťa hneď, čo môže urobiť aj laicky veriaci;
  • z vážnych príčin podľa stavu dieťaťa, alebo za mimoriadnych okolností aj po sv. omši;
  • Miestom vysluhovania sv. krstu je farský kostol, tam kde je krstný prameň, v mimoriadnych prípadoch aj mimo kostola;
  • v inej farnosti, ak je vážny dôvod – len so súhlasom tzv. licenciou vlastného farára.

Po krste viaže rodičov povinnosť a to z vďačnosti voči Bohu i z vernosti voči úlohe, ktorú na seba vzali, viesť dieťa k poznaniu Boha, ktorého adoptívnym dieťaťom sa stalo. Tak isto majú dieťa pripravovať na birmovanie a sväté prijímanie. V tomto poslaní im má farár pomáhať vhodnými prostriedkami. (Obrad krstu detí, SSV, Trnava 1976, str. 16)