Sväté omše

AKTUÁLNY PROGRAM BOHOSLUŽIEB NÁJDETE VO FARSKÝCH OZNAMOCH

Sväté omše v nedeľu:

 • 7.30 hod., 10.00 hod. vo farskom kostole;
 • podľa vyhlásenia vo farských oznamoch o 15.00 hod. v kaplnke Božieho milosrdenstva – jedna nedeľa v mesiaci

Sväté omše v prikázané sviatky:

 • prikázaný sviatok v deň štátneho sviatku, v deň pracovného pokoja alebo víkendu
  • tak, ako v nedeľu: 7:30 hod. a 10:00 hod.
 • ​prikázaný sviatok počas pracovného týždňa
  • ​7:00 hod., 18:00 hod. (zimné mesiace)/18:30 hod. (letné mesiace)

Sväté omše počas týždňa:

 • pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
  • 18.30 hod. v mesiacoch apríl – september;
  • 18.00 hod. v mesiacoch október – marec;
 • streda: 6.20 hod;
 • sobota: 7.00 hod.; prípadne popoludní „sobášna" sv. omša.

Svätá omša „Pro populo" – za farníkov: po prevzatí farnosti je farár, alebo správca farnosti povinný slúžiť každú nedeľu a v prikázaný sviatok.

Svätá omša za zomrelých „pohrebná" sa podľa liturgických predpisov môže sláviť každý deň, okrem dni:

 • prikázaných sviatkov;
 • Štvrtka vo Veľkom týždni;
 • Veľkonočného trojdnia;
 • nedieľ v adventnom, pôstnom a veľkonočnom období.

Pohrebné obrady so sv. omšou vo farnosti sú v dňoch: pondelok – piatok popoludní o 15.30 hod., prípadne podľa počasia aj skôr; v sobotu o 10.30 hod. V deň pohrebu sa sv. omša podľa týždenného liturgického programu zruší a úmysel sa odslúži v neskoršom termíne.

INTENCIE - ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

Kódex kánonického práva (KKP) o milodare venovanom na slávenie sv. omše hovorí:

 • Kán. 945 – § 1. Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel. § 2. Kňazom sa nástojčivo odporúča, aby aj bez prijatia milodaru, slávili omšu na úmysel veriacich, najmä biednych.
 • Kán. 946 – Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.
 • Kán. 947 – Omšové milodary treba úplne uchrániť pred akýmkoľvek, hoci len zdanlivým druhom predávania alebo obchodovania.
 • Kán. 948 – Osobitne treba obetovať omše na úmysel tých, za ktorých bol jednotlivý milodar, i keď skromný, venovaný a prijatý.
 • Kán. 949 – Kto je zaviazaný povinnosťou sláviť omšu a obetovať ju na úmysel tých, ktorí venovali milodar, má tú istú povinnosť, hoci by sa prijaté milodary bez jeho viny stratili.

Požiadať o odslúženie sv. omše vo farnosti je možné vždy po večernej svätej omši v sákrestii vo všedný deň dva mesiace vopred, ako nasledujú po sebe. Jednotlivé úmysly sa prijímajú a zapíšu s príslušným číslom domu, aby sa uľahčila identifikácia toho, kto požiadal o odslúženie sv. omše. Ak v jednom dome žijú viaceré rodiny, je možné, že v zápise sa niektoré číslo domu opakuje aj viackrát v jednom mesiaci, resp. počas roka.

 • Výročné sv. omše za zomrelých, čiže sv. omša obetovaná za zomrelého/zomrelú rok po ich smrti – je potrebné požiadať kňaza najmenej 3 mesiace vopred (zapisuje sa podľa možnosti deň ich smrti).
 • Sv. omše za živých z príležitosti životného jubilea 50, 60, 70, 80 rokov a viac, ako aj výročia sobáša, alebo iných významných životných udalostí je vhodné si požiadať taktiež 3 mesiace vopred.
 • Milodar za odslúženu sv. omšu vo farnosti veriaci odovzdajú vždy po jej odslúžení príslušnému kňazovi, najvhodnejšie v sakristii.

Výška omšového milodaru: Diecézni biskupi obidvoch slovenských cirkevných provincií 15. júna 2011 rozhodli v súlade s kán. 952 § 1 KKP ohľadom výšky milodaru venovaného na slávenie svätej omše a stanovili výšku milodaru na 5 € s platnosťou od 1. júla 2011. Kňazovi je dovolené v zmysle kán. 952 § 1  KKP prijať spontánne vyšší, ale aj nižší milodar, než je určený. Veriacich treba však vhodne vychovávať k tomu, aby chápali aj asketický a duchovný význam milodaru na svätú omšu.