Svätý Michal, archanjel, 
oroduj za nás!

Kontakt

Rímskokatolícky farský úrad
Michalská 1
059 18 Spišské Bystré

PaedDr. ThLic. Jozef Siska,
farár - dekan
tel.: 052/779 21 66
rkfu.spisskebystre@gmail.com

Číslo účtu:
SK45 0900 0000 0050 3092 8443

BIC: GIBASKBX

Tel. č.: na kňaza pre Ne​mocnicu Poprad na zaopatrenie ku chorým
 0904 355 904. 

Milí návštevníci,

vitajte na stránke rímskokatolíckej farnosti sv. Michala, archanjela v Spišskom Bystrom, ktorá patrí do Spišskej diecézy. Podľa zachovaných historických prameňov má pôvodný názov obce „Kubah" nemecký pôvod (Kuh – krava, Bach – potok) a prvý záznam sa uvádza  v roku 1294. Slovenská podoba Kubachy je v dokumentoch od r. 1605. V r. 1906 bol názov obce pomaďarčený na „Hernádfalu" (Hornádska dedina). Po vzniku Prvej ČSR sa v r. 1920 prijal slovenský názov "Kubachy", ktorý sa užíval až do r. 1948. Vtedy, po prevzatí politickej moci komunistickou stranou bol zmenený názov obce na terajší "Spišské Bystré".

Cez túto stránku Vám chceme priblížiť život v našej farnosti, bohoslužby, spoločenstvá, pastoráciu, dejiny, pamiatky a mnohé iné. Táto stránka chce plniť poslanie: byť priamym a aktuálnym zdrojom informácii o našej farnosti pre domácich veriacich, ale i cudzích návštevníkov.

Každý veriaci farnosti sa môže podieľať na aktualizácii informácií stránky  slovom alebo fotografiou. Svoje príspevky zasielajte buď elektronicky na adresu farnosti rkfu.spisskebystre@gmail.com alebo písomne na adresu uvedenú v Kontaktoch. Správca webovej stránky následne vykoná potrebnú úpravu a  zabezpečí  zverejnenie  príspevkov,  v  čo  najkratšom  časovom  intervale.

Návštevníkov srdečne pozývame aj na reálnu, nielen virtuálnu návštevu našej farnosti! 

Ďakujeme za návštevu a prajeme požehnaný deň!

 

Farský kostol sv. Michala archanjela

OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB 
aktuálne usmernenia S PLATNOSŤOU OD 10. JÚna 2020

  • Sväté omše v nedele budú o 07:30 hod. a 10:00 hod.
  • Vstup a pobyt v kostole bude možný iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
  • Pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu rúk alebo použiť vlastné rukavice (hygienické alebo textilné).
  • Sväteničky so svätenou vodou sú vyprázdnené a z bezpečnostných dôvodov prelepené. 
  • Podávanie rúk v obrade pokoja sa vynecháva a nahrádza sa jednoduchým úklonom alebo gestom úsmevu.
  • Na obradoch sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo majú príznaky infekčného respiračného ochorenia.