Archív

Matriky

Matrika pokrstených (Matrica baptisatorum) zv. VI., 1899 – 1922
Matrika pokrstených (Matrica baptisatorum) zv. VII., 1922 – 1928
Matrika pokrstených (Matrica baptisatorum) zv. VIII., 1928 – 1951
Matrika pokrstených (Matrica baptisatorum) zv. IX., 1951 – 1973
Matrika pokrstených (Matrica baptisatorum) zv. X., 1973 – 1986
Matrika pokrstených (Matrica baptisatorum) zv. XI., 1987 –

Matrika sobášených (Matrica copulatorum) zv. VI., 1899 – 1948
Matrika sobášených (Matrica copulatorum) zv. VII., 1948 – 2007
Matrika sobášených (Matrica copulatorum) zv. VIII., 2008 –

Matrika zomrelých (Matrica defunctorum) zv. VI., 1899 – 1936
Matrika zomrelých (Matrica defunctorum) zv. VII., 1936 – 1976
Matrika zomrelých (Matrica defunctorum) zv. VIII., 1976 – 2010
Matrika zomrelých (Matrica defunctorum) zv. IX., 2011 –

Matrika birmovaných (Matrica confirmatorum) 1970 – 1976
Matrika birmovaných (Matrica confirmatorum) 1981 –

Kroniky

Historia Domus 1815 – 1818 Kubach; Diarum Parochia Kubach ab Anno 1789 usque 1795
Kronika farnosti v Spišskom Bystrom „Hystoria domus" II. 1973 – 1976, 1990 -1999
Historia domus III. 2000 –
Rodinná kronika Matky Cirkve Kubach 1929 –

Knihy spolkov

Confraternitas sv. Rosarii parochiae Kubachyensis
Status act. et passivus Fundi scholaris: Kubach et Kravjan 1880

Knihy – hospodárstvo, financie farnosti

Diarium Perceptionis et Erogationis 1845; Sacra fundata Parochias Ecclae Kubach, 1846
Liber: Rationum parochiensis Eccl. Kubach Filialis Eccl. Kravjan Ab anno 1901 – 1949
Liber: Rationum Ecclesiae Kravnanensis Anni 1867 compacatus, Thom. II.
Liber: Rationum Parochialis Ecclesiae Kubachensis Ab Anno 1867/7 – 1900, Thom. III.
Liber: Rationum Ecclae Kubach Ab Anno 1820/30 – 1865/66, II.
Liber Xenodochü Kubachiensis curatus, Anno 1828 – 1906, II.
Liber Ecclesiae Kubach procuratus Ano Dni 1779; Conscriptio 1802
Popis kaplánskych dôchodkov a výdavkov kubašskej r. kat. fary podliehajúcej patronátu spiš. biskupa na lustrum 1936 – 1940 

Knihy vizitácií

Protocollum Parochiae Kubach ab Ano Dni 1777 usque 1789
Quietantiae, Tom. III. Ordinationes et Encyclicae Episcopates Ab Anno 1829 usque 1871