Rpres – rádio Lumen

Rádio LUMEN je súkromná rozhlasová stanica evanjelizačného charakteru, ktorej vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku. Prvýkrát začalo rádio vysielať dňa 7. apríla 1993 ako Rádio Mária, ktoré v decembri 1994 prijalo súčasný názov – LUMEN (Svetlo). Prioritným cieľom rádia nie je zisk, ale služba veriacim.

Čo je to RpreS?

RpreS alebo Ružencová podpora rozhlasovej evanjelizácie Slovenska znamená obetu:

  • jedného desiatku ruženca týždenne za evanjelizáciu Slovenska prostredníctvom vysielania Rádia LUMEN;
  • 1,5 € mesačne (18 € ročne) na podporu Slovenského kresťanského rádia – LUMEN.

Zapojiť sa môžu všetci ľudia, ktorí chcú podporiť činnosť evanjelizačného poslania Rádia LUMEN.

Tajomníkom RpreS, t. j. zástupcom Rádia LUMEN v ružencovom spoločenstve, alebo farnosti môže byť človek, ktorý osloví okrem seba niekoľko ďalších ľudí, ochotných zapojiť sa. Pričom ním môže byť:

  • člen ružencového spoločenstva, bratstva;
  • starí a chorí ľudia, ktorí už nevládzu navštevovať kostol a cez Rádio LUMEN nachádzajú oporu a povzbudenie;
  • rodiny.

Medzi povinnosti tajomníka patrí:

  • navštíviť na konci mesiaca oslovených, ktorí sľúbili sa modliť a prispievať, povzbudiť ich v modlitbe za evanjelizáciu Slovenska cez Rádio LUMEN a vyzbierať mesačný príspevok  /1,5 €/.
  • posielať peniaze poštovou poukážkou na účet neziskovej organizácie „PRE LUMEN" (iná forma posielania peňazí: vloženie priamo na účet v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky, alebo zaplatenie prevodným príkazom).
  • viesť evidenciu darcov a ich príspevkov.

Pre členov RpreS je každú sobotu o 19:00 hod. vysielaný hodinový infoservis RpreS, v ktorom môžu poslucháči nájsť čítanie na pokračovanie, informácie z Rádia LUMEN a farností. Po ňom  o 19:15 hod. nasleduje modlitba posvätného ruženca: 1. sobotu v mesiaci z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, 2. sobotu v mesiaci z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave, 3. sobotu v mesiaci z  Dómu sv. Alžbety v Košiciach a ostatné soboty znova z Banskej Bystrice. Do modlitby sv. ruženca sa môžu prihlásiť tajomníci so svojimi členmi. Pred samotnou modlitbou  si môžu členovia prehliadnuť rádio, zoznámiť sa pracovníkmi a ich prácou.
Tí, ktorí sa zapájajú do projektu RpreS sú pre Rádio LUMEN oporou v jeho evanjelizačnom poslaní a súčasťou modlitieb za všetkých dobrodincov.

 

TAJOMNÍČKA Rpres: Justína Vitková