SVIATOSŤ KRSTU

Kódex kánonického práva o vysluhovaní sviatosti krstu hovorí: Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:

  • aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
  • aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod. (Kán. 868 – § 1)

Smernice pre veriacich farnosti – rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa:

  • Sviatosť krstu dieťaťa – sa vysluhuje vo  sv. omši, aby sa zvýraznilo rodinné spoločenstvo farnosti, vždy v 3. nedeľu v mesiaci. V odôvodnených rozumných prípadoch podľa osobnej dohody rodičov s kňazom i v inú nedeľu.
  • Pred krstom dieťaťa je nutné absolvovať krstnú náuku. Po jej ukončení rodičia spolu s kňazom vyplnia žiadosť o krst dieťaťa /krstný lístok/, ostatné údaje, ako napr. dátum narodenia a deň krstu dieťaťa, sa dopíšu po oznámení o jeho narodení.
  • Krstné náuky v našej farnosti sa konajú štyrikrát do roka. Je potrebné, aby sa ich zúčastnili tí /rodičia+krstní rodičia/, ktorí požiadajú o vyslúženie sv. krstu pre svoje dieťa v našej farnosti. Ak sú krstní rodičia z inej farnosti, môžu sa zúčastniť krstnej náuky vo svojej farnosti a vyžiadajú si od kňaza potvrdenie o jej absolvovaníKrstnú náuku je možné absolvovať už pred narodením dieťaťa. Aktuálne dátumy krstných náuk sú vždy zverejnené v  sekcií farské oznamy - týždenný program. Následne po narodení dieťaťa príde jeden z rodičov na farský úrad s rodným listom dieťaťa a upresní sa termín udelenia sv. krstu.
  • Krstní rodičia majú mať 16 rokov, prijaté iniciačné sviatosti /krst, Eucharistiu a sviatosť birbovania/, nesmú byť postihnutí cirkevným trestom /nie rozvedený/ , a ak vedú spoločný život, majú žiť v sviatostnom manželstve.

 

Okrem vyššie uvedeného čas a miesto vysluhovania sv. krstu:

  • V nebezpečenstve smrti dieťaťa hneď, čo môže urobiť aj laicky veriaci.
  • Z vážnych príčin podľa stavu dieťaťa alebo za mimoriadnych okolností aj po sv. omši.
  • Miestom vysluhovania sv. krstu je farský kostol, tam kde je krstný prameň, v mimoriadnych prípadoch aj mimo kostola.
  • V inej farnosti, ak je vážny dôvod – len so súhlasom tzv. licenciou vlastného farára.

 

Po krste viaže rodičov povinnosť z vďačnosti voči Bohu i z vernosti voči úlohe, ktorú na seba vzali, viesť dieťa k poznaniu Boha, ktorého adoptívnym dieťaťom sa stalo. Tak isto majú dieťa pripravovať na birmovanie a sväté prijímanie. V tomto poslaní im má farár pomáhať vhodnými prostriedkami (viď. Obrad krstu detí, SSV, Trnava 1976, str. 16)

 

Aby nedošlo k rôznym nedorozumeniam, ak sa rodičia rozhodnú venovať milodar na kostol z krstu dieťaťa, je potrebné úmysel darcu jasne rozlíšiť (napísať výšku milodaru z krstu dieťaťa na kostol, pre kňaza, prípadne pre vysluhujúceho p. kostolníka, ktorý pripravuje potrebné pomôcky na krst).