SVIATOSŤ BIRMOVANIA

AKTUALITY PRE BIRMOVANCOV NÁJDETE V ČASTI PASTORÁCIA → BIRMOVANCI

  • Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a eucharistia tvoria jednotu, ´veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase´, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné. (KKC 1306)
  • Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a  to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov. (KKC 1309)
  • Vo farnosti sa vysluhuje veriacim sviatosť birmovania minimálne každých 5 rokov, častejšie po dohode s miestnym ordinárom po príprave, ktorá trvá minimálne 1 rok a osvedčení kresťanskej viery, života čakateľov (birmovancov). Okrem vážnej príčiny je birmovanec povinný navštevovať aj školskú katechézu.
  • Birmovný rodič – jeho úlohu definuje Kódex kánonického práva: „Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia." (Kán. 892)

Birmovným rodičom môže byť len ten kresťan – katolík, ktorý:

  1. prijal Eucharistiu a sv. birmovania;
  2. má úmysel plniť vyššie uvedenú úlohu birmovného rodiča;
  3. zavŕšil šestnásty rok života (z oprávneného dôvodu farár, alebo vysluhovateľ sv. birmovania môže pripustiť výnimku);
  4. vedie život primeraný viere (pristupuje pravidelne k sviatostiam);
  5. nebol postihnutý nijakým cirkevným trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
  6. nie je otcom alebo matkou birmovanca.

Na stiahnutie: