Ružencové spoločenstvá - ŽIVÝ RUŽENEC

Bratstvo Živého ruženca vzniklo z iniciatívy Márie Paulíny Jaricot vo Francúzsku. Narodila sa v Lyone, kde žila od roku 1799 do roku 1862. So svojím bratom Fileasom snívala o misionárskej práci v pohanských krajinách. Neskôr sa jej brat stáva kňazom a odchádza do misie. V listoch jej opisuje duchovné i materiálne potreby v misijných krajinách. Paulína zorganizuje peňažné zbierky, vytvorí malé skupiny, ktoré začínajú pomáhať misionárom. Poznáva hĺbku a silu modlitby ruženca, a tak na spôsob misijných skupín zakladá ružencové pätnástky, ktoré sa stanú počiatkom skupiny Živého ruženca.  Dávajú si za cieľ:

  • a, zjednotenie sŕdc v srdciach Ježiša a Márie cez rozjímanie ružencových tajomstiev vymieňaných každý mesiac;
  • b, zachovanie viery v kresťanských krajinách, ktoré podľahli nekresťanskému štýlu života;
  • c, šírenie viery v nekresťanských krajinách cez katolícke misie.

Pravidlá a stanovy sú dielom zakladateľky a dala ich kanonikovi Metempsovi, ktorý ich uviedol v knihe Manuel du Rosaire Vivant a sám sa stal predstaveným tohto bratstva. Pápež Gregor XVI. ich schválil a vo svojom breve odporúčal tento spôsob modlitby posvätného ruženca nasledujúcimi slovami: „Dúfame, že s pomocou Božou to bude prospešné nielen preto, aby sa prosebná modlitba, vhodná k jej (Panne Márii) chvále, šírila vždy a všade už pre jej jednoduchosť, ale aj preto, aby sa zväčšila jej moc pre mnohých prosiacich a aby sa príjemnejšie niesla k Bohu, lebo on je naklonený zmilovať sa a dať svoju milosť, ak ho o tom v spoločnej modlitbe prosíme."

ZÁVÄZKY ČLENA ŽIVÉHO RUŽENCA

  • Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich členov, tzv. ruža. Určený člen – horliteľ ruže – je zodpovedný za rozdeľovanie a výmenu tajomstiev.
  • Člen Živého ruženca sa každý deň modlí jeden desiatok svätého ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých a zosnulých členov Ružencového bratstva, rehoľu dominikánov a miestnu farnosť. K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie.
  • Raz v mesiaci sa stretáva na spoločnej modlitbe svätého ruženca s ostatnými členmi Živého ruženca, kde si vymenia ružencové tajomstvá.
  • Výmena jednotlivých tajomstiev sv. ruženca vo farnosti je každú prvú nedeľu v mesiaci po pobožnosti, prípadne po sv. omši. Nie počas sv. omše!
  • Modlitba sv. ruženca pred sv. omšou: každá „ruža" dva razy do roka podľa poradia, ako za sebou nasledujú. Do tejto modlitby sa môžu zapojiť všetci členovia jednotlivej „ruže", nielen vedúci – horlitelia.

 

KOORDINÁTOR RUŽENCOVÝCH SPOLOČENSTIEV VO FARNOSTI: