Ctitelia Najsv. Srdca Ježišovho

Srdce Ježišovo predstavuje z pohľadu kresťanstva nielen vyhlásenú doktrínu o jeho uctievaní, ale predovšetkým ide o skutočné stretnutie  s Ježišom Kristom.  Ježišovo srdce, ktoré zažilo skutočné pocity radosti, obdivu, priateľstva, ale i bolesti a trpkosti, no najmä milosrdenstva, je pre nás prameňom živej viery.
Prvé formy uctievania sa zrodili v 12. storočí zásluhou rádu benediktínov (najmä žiakov sv. Bernarda) a františkánov (sv. Bonaventúra). V 16. storočí jezuiti priniesli toto uctievanie do misií. Sv. Margita Maria Alacoque (1648 – 1690) sa pričinila o rozšírenie kultu uctievania Božského Srdca po tom, čo mala osobitné zjavenie od Pána: Ježiš jej ukázal svoje Srdce, ktoré tak veľmi miluje ľudí a väčšinou dostáva od nich iba nevďačnosť a urážky a žiadal, aby bol ustanovený osobitný odčiňujúci sviatok, na česť jeho Srdca. Cirkev (pápež Klement XIII.) prvýkrát oficiálne uznala kult uctievania Božského Srdca v r. 1765, avšak k jeho rozšíreniu do celej Cirkvi došlo až za pápeža Pia IX. Medzi najvýznamnejšie dokumenty o doktríne uctievania Božského Srdca patrí encyklika Haurietis aquas (Pius XII., 1956).
V súčasnosti je úcta k Božskému Srdcu, tak ako mnohé iné praktiky ľudovej zbožnosti, na ústupe. Božské Srdce nás však i naďale posmeľuje priblížiť sa k Božiemu milosrdenstvu v akejkoľvek životnej situácii. Dôvernosť, ktorá sa rodí z modlitby, nám pripomína, že naše skutky sú síce dôležité, ale to čo nás spasí je Božia láska, jedine Božia láska k nám.

Osobné zasvätenie sa Božskému Srdcu Ježišovmu

„Ja, M., zasväcujem sa Tebe, Božské Srdce Ježišovo. Odovzdávam Ti seba celého – svoj život, svoje myšlienky, svoje skutky, bolesti, aj trápenia. Zasväcujem sa Ti tak, aby každá čiastka mojej vôle a mojej bytosti oslavovala Teba, môjho Tvorcu a Vykupiteľa a patrila iba Tebe. Chcem z lásky k Tebe rešpektovať Tvoju svätú vôľu, ktorú mi zjavuješ v slovách Evanjelia a chcem sa vyhnúť všetkému, čo Ty odsudzuješ ako hriešne a nehodné Božieho dieťaťa.
Ty, Božské Srdce, buď jediným objektom mojej lásky, ochrancom môjho života, zárukou spasenia, lekárom mojej krehkosti a nestálosti v dobrom, buď mojím útočiskom v hodine mojej smrti.
Dobrotivé Srdce, buď mojím ospravedlnením u svojho Otca. Odvráť odo mňa trest jeho spravodlivého hnevu. Láskavé Srdce, na Tebe staviam všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávam všetkého, ale pre Tvoju dobrotu nestrácam nádej. Znič vo mne všetko, čo by sa Ti nepáčilo, alebo bolo proti Tebe. Vtlač do môjho srdca svoju lásku tak hlboko, aby som na Teba nikdy nezabudol.
Ó, Božské Srdce Ježišovo, klaniam sa Ti, milujem Ťa a volám k Tebe so všetkými svojimi bratmi (sestrami): Buď s nami vo všetkých chvíľach nášho života, najmä v hodine našej smrti. Amen."

 

KOORDINÁTORKA: ING. ANNA FÁBRYOVÁ