SVIATOSŤ MANŽELSTVA – PASTORAČNÁ PRÍPRAVA

Kódex kánonického práva  o príprave k sv. manželstva hovorí:

  • Duchovní pastieri sú povinní starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. Túto pomoc treba predovšetkým poskytovať:
  1. kázaním, katechézou, primeranou deťom, mládeži a dospelým, ba aj používaním spoločenských oznamovacích prostriedkov, pomocou ktorých veriaci majú dostávať poučenie o význame kresťanského manželstva a o úlohe kresťanských manželov a rodičov;
  2. osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu;
  3. obohacujúcim liturgickým slávením manželstva, z ktorého má byť zjavné, že manželia naznačujú tajomstvo jednoty a plodnej lásky medzi Kristom a Cirkvou a majú na ňom účasť;
  4. napomáhaním manželov, aby sami verným zachovávaním a chránením manželskej zmluvy dosahovali v rodine deň čo deň svätejší a plnší život. (Kán. 1063)
  • Katolíci, ktorí ešte neprijali sviatosť birmovania, majú ju pred pripustením k manželstvu prijať, ak je to možné bez veľkej ťažkosti. Aby snúbenci s úžitkom prijali sviatosť manželstva, nástojčivo sa im odporúča, aby pristúpili k sviatosti pokánia a prijali najsvätejšiu Eucharistiu. (Kán. 1065 – § 1. a § 2.)
  • Pri miešanom manželstve (katolícka stránka s nekatolíckou, napr. evanjelickou) sa sobášna sv. omša môže sláviť iba s povolením miestneho ordinára. Pri manželstve rozdielneho náboženstva (katolícka stránka s nepokrstenou) sa sobášny obrad koná bez svätej omše (Ordo matrimonii, bod 15 a 16).
  • Ak snúbenci z vážnych dôvodov nemôžu absolvovať prípravu u vlastného farára, je možné ju absolvovať u iného kňaza, ktorý o tom vydá písomné potvrdenie. Doporučuje sa účasť na predmanželských kurzoch, ktoré sa poriadajú aj v našej spišskej diecéze (alebo v UPC), kde po ich absolvovaní dostávajú snúbenci o tom potvrdenie (prinesie sa kňazovi).
  • Riadnym miestom uzatvárania manželstva je kostol. Manželstvo medzi katolíckou a nepokrstenou stránkou môže byť v kostole alebo na inom vhodnom mieste - nie však v kaplnke, na hrade alebo zámku. Na tieto prípady je potrebný súhlas ordinára diecézy.

Na stiahnutie: Dôležité organizačné smernice pre snúbencov – veriacich farnosti.pdf